Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva občianske združenie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy.

Prevádzkovateľ, kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je občianske združenie Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, so sídlom: Bajkalská 1496/25, 827 18 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31 800 939, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom: VVS/1-900/90-15756 (ďalej len „INEKO“).

Definícia pojmu osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vás ako dotknutej osoby, prostredníctvom ktorých môžete byť ako fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, Vaša emailová adresa a pod. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky.

Zodpovedná osoba, kontaktné údaje

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, ktorou je: PhDr. Peter Goliaš

Zodpovednú osobu je možné kontaktovať emailom na adrese: golias@ineko.sk alebo telefonicky na t. č.: 02/5341 1020 alebo písomne na adrese sídla občianskeho združenia INEKO s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“.

Účely, právne základy, kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za špecifickým účelom a na základe určitého právneho základu. Prevádzkovateľ nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne a bezúčelne.

Účely a právne základy spracovania osobných údajov podľa kategórií dotknutých osôb sú uvedené nižšie:

Všeobecný návštevník

 • Účel: zlepšovanie služieb, vyhodnocovanie návštevnosti, štatistické účely
 • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje INEKO, konkrétne oprávnený záujem na zlepšovaní poskytovaných služieb a v odôvodnených prípadoch súhlas so spracúvaním osobných údajov (ID cookie)
 • Kategórie údajov: dátum a čas návštevy, URL adresa navštívenej stránky, ID cookie

Registrovaný používateľ

 • Účel: registrácia užívateľa za účelom využívania služieb a funkcií portálu
 • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy a v odôvodnených prípadoch súhlas so spracúvaním osobných údajov (ID cookie)
 • Kategórie údajov: e-mailová adresa, prezývka alebo meno uvedené pri registrácii, heslo, IP adresa zariadenia použitého na registráciu, ID cookie

Lekár

 • Účel: zvyšovanie transparentnosti relevantných informácií o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v SR
 • Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (spočívajúcej v znižovaní informačnej asymetrie zverejňovaním a porovnávaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti)
 • Kategórie údajov: meno a priezvisko, adresa sídla, ordinačné hodiny, kontaktné údaje (telefón, e-mail, web – stránka), príslušnosť k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, špecializácia, údaje o uložených sankciách

Doba uchovávania osobných údajov

 • všeobecný návštevník - 2 roky od poslednej návštevy portálu
 • registrovaný používateľ - 5 rokov od poslednej návštevy portálu
 • lekár - 5 rokov od skončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti

Príjemcovia osobných údajov

INEKO poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • zmluvní partneri INEKO (napríklad poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ odborných a/ alebo technických IT služieb, právnych služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo ochrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup k údajom
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby INEKO bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby INEKO bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany INEKO v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; INEKO už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať od INEKO osobné údaje, ktoré poskytla do INEKO, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od INEKO) inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré INEKO vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej INEKO alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu INEKO alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči INEKO
Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči INEKO v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese INEKO s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“ alebo elektronicky na emailovej adrese: golias@ineko.sk

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť INEKO. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a INEKO, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne INEKO poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, INEKO odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

INEKO nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Zdroje údajov

INEKO získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov INEKO). INEKO môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy s INEKO alebo v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.

Súbory cookies a sledovanie

Používame súbory cookies na umožnenie a uľahčenie používania webovej stránky, napríklad za účelom základného / všeobecného merania návštevnosti stránky, za účelom lepšie pochopiť správanie návštevníkov stránky a zlepšiť jej funkcionalitu.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti stránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle webová stránka do Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše zariadenie informáciu nášmu serveru. Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť, či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem.

Rozlišujeme medzi požadovanými súbormi cookies, t.j. cookies, ktoré sú potrebné z technických dôvodov (napr. na realizáciu prihlásenia sa) a analytických súborov cookies, t.j. cookies, ktoré sa používajú na meranie online publika.

Google Analytics:

Naša webová stránka môže používať službu Google Analytics, webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., Írsko („Google“) na ukladanie tzv. „analytických súborov cookies“ do Vášho zariadenia. Znamená to, že informácie o užívateľoch a používaní našich webových stránok sú prenesené do Google a spracované v našom mene na účely zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok, merania návštev webových stránok a návštevníkov a poskytovania podobných služieb pre nás. Toto zahŕňa prenos Vašej IP adresy, ktorá nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google na server spoločnosti Google v USA a jej následné uloženie. Google však predtým skráti Vašu IP adresu (v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore). Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prenesená úplná IP adresa. Pre ukladanie IP adresy v USA poskytuje spoločnosť Google vlastnú certifikáciu v súlade s dohodou medzi USA a EU – tzv. „Privacy Shield“.

Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť získavaniu dát generovaných prostredníctvom súboru cookie a dát týkajúcich sa vášho využívania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledovného odkazu stiahnete a nainštalujete disponibilné zásuvné moduly pre váš internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Zmeny pravidiel

INEKO môže z času na čas zmeniť alebo upraviť tieto informácie, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Príslušné zmeny poskytnutých informácií budú v dostatočnom časovom predstihu dostupné na miestach uvedených v časti Dostupnosť informácií.

Dostupnosť informácií

Aktuálne znenie týchto informácií sú dostupné (i) v elektronickej podobe na webovej stránke INEKO (http://kdesaliecit.ineko.sk) a vo vstupných priestoroch na adrese prevádzky INEKO.

Spracovala advokátska kancelária PaulQ.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com