Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Metodika v jednotlivých ročníkoch:  2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nemocnica roka 2015 - Metodika hodnotenia

Úvod

Úvodný, prvý ročník. Výročná cena Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO. Ocenenie dostanú tri nemocnice v každej kategórii, ktoré prejdú kvalifikačnými kritériami a získajú sumárne najvyšší počet bodov (rating) za sledované ukazovatele.

Upozornenie: Údaje komplexne nehodnotia kvalitu zdravotníckych zariadení, ale informujú o ich činnosti na základe nateraz dostupných vybraných údajov. Tieto – najmä indikátory kvality – nezohľadňujú rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc prichádzajú (napr. zdravotný stav, diagnózy), a preto bez tzv. rizikového váženia (teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe) nie sú vždy priamo porovnateľné medzi rôznymi zariadeniami.

Všeobecné princípy tvorby metodiky

 • Dostupnosť a relevantnosť – medzi vstupné ukazovatele boli vybraté také indikátory, ktoré boli dostupné za všetky tri zdravotné poisťovne a zároveň boli relevantné, čiže úroveň jednoznačnosti ich definície, veľkosť vzorky a kvalita dát výrazne neznižovali výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
 • Široký záber – zahrnuté boli také ukazovatele, ktoré zásadným spôsobom nezmenšovali množinu zariadení, pre ktoré sa podarí vypočítať rating.
 • Stabilita – údaje boli sledované za viacero rokov tak, aby sa minimalizoval vplyv náhodných jednorazových výkyvov. Pri väčšine ukazovateľov bolo sledované 4-ročné obdobie

Kategórie

 • Štátne univerzitné a fakultné nemocnice – 11 zariadení (pozn.: detské fakultné nemocnice neboli posudzované)
 • Všeobecné nemocnice – 51 zariadení (z toho 29 nemocníc prešlo kvalifikačnými kritériami)

Kvalifikačné kritériá

 • Komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti – zariadenie musí poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť aspoň v piatich z týchto siedmych základných odborností:
  • vnútorné lekárstvo (interné),
  • chirurgia,
  • neurológia,
  • pediatria,
  • gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,
  • novorodenecké oddelenie (neonatológia),
  • oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).
 • Dostatočne veľká vzorka – zariadenie musí mať v každom sledovanom roku pri nasledujúcich ukazovateľoch hodnotu menovateľa rovnú alebo vyššiu ako:
  • 20 dotazníkov (A1),
  • 4000 hospitalizovaných pacientov za celé 4-ročné obdobie spolu (A2)
  • 100 operovaných pacientov (B1)
  • 1000 hospitalizovaných pacientov na rovnakú skupinu diagnóz (B2),
  • 100 operovaných pacientov (B3),
  • 50 pacientov prijatých s mozgovo-cievnou príhodou (B4),
  • 100 hospitalizácií na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) (B5),
  • 1000 hospitalizovaných pacientov na lôžkovom oddelení (mimo JIS) (B6),
  • 1000 hospitalizovaných pacientov (B7).

Rating nemocnice v skratke

Kategória ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha Nemocnica získa Váhy rokov (20XX)
0 bodov1, ak hodnota ukazovateľa je: 100 bodov1, ak hodnota ukazovateľa je: 11 12 13 14
A Spokojnosť pacientov 30 % A1 Celková spokojnosť pacientov (12 subindikátorov) 25 % max min 1 2 3 4
A2 Sťažnosti pacientov 5 % max 0 Súčet
B Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % B1 Reoperovanosť 10 % max2 0 1 2 3 4
B2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 5 % max2 0 1 2 3 4
B3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 5 % max2 0 1 2 3 4
B4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 5 % max2 0 1 2 3 4
B5 Úmrtnosť na JIS 5 % max2 0 1 2 3 4
B6 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 5 % max2 0 1 2 3 4
B7 Pokuty od ÚDZS 5 % max2 0 1 2 3 4
C Hospodárenie a transparentnosť 30 % C1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 10 % min max 1 2 3 4
C2 Dlh po lehote splatnosti 10 % max2 0 1 2 3 4
C3 Index transparentnosti (16 subindikátorov) 10 % min max - - 3 -
  100 %  

1 Zariadeniam, ktorých hodnoty ukazovateľov sa nachádzajú medzi týmito hranicami, sú body priraďované lineárne.

2 Po odstránení extrémnych hodnôt (outliers). Extrémy (angl. outliers) sú odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky. Sú to hodnoty menšie ako 1. kvartil mínus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie a hodnoty väčšie ako 3. kvartil plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie spomedzi všetkých hodnôt daného ukazovateľa pre danú kategóriu nemocníc za jeden rok. Zariadeniam s takýmito hodnotami sa priraďuje 0 resp. 100 bodov.


Výsledný rating nemocnice je kalkulovaný ako vážený priemer bodov dosiahnutých za vyššie uvedené ukazovatele. Celkovo mohlo teda zariadenie získať maximálne 100 bodov, minimálne 0 bodov, pričom platí, čím viac bodov, tým lepší rating a umiestnenie v rebríčku.

A) 30 % – Spokojnosť pacientov

A1) 25 % – Celková spokojnosť pacientov

Opis údajov: Ide o súhrnný ukazovateľ – priemer z 12 zákonom stanovených indikátorov kvality v oblasti vnímania poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany hospitalizovaných pacientov. Ukazovateľ je tvorený ako syntetický index subjektívneho hodnotenia poskytovateľa z pohľadu pacientov pokrývajúci hodnotenie ich spokojnosti so starostlivosťou, správaním a poskytovanými informáciami od zdravotníckeho personálu, hodnotenie kvality ubytovania a stravy a hodnotenie spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a subjektívneho vnímania úspešnosti liečby.

Zdroj údajov: zdravotné poisťovne; údaje zbiera každá poisťovňa samostatne pomocou dotazníka s rovnakým zoznamom 12 otázok. Na zber údajov však používa každá zdravotná poisťovňa vlastnú metodiku (napr. anonymný nezabezpečený prieskum na internete, zasielanie dotazníkov poštou, elektronicky, telefonické dopytovanie).

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa za všetky poisťovne spolu, pričom zariadenie s najhoršou (teda najvyššou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenie s najlepšou (teda najnižšou) hodnotou 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014.

A2) 5 % – Sťažnosti pacientov

Opis údajov: Celkový počet podnetov na nemocnicu v pomere k 1000 hospitalizovaným pacientom, ktoré boli adresované Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a kde bol Úradom ukončený výkon dohľadu u dotknutého poskytovateľa.

Zdroj údajov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) (podnety); zdravotné poisťovne (počet hospitalizovaných pacientov z vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv sčíta počet podnetov za sledované obdobie 2011 – 2014 a rovnako tak počet hospitalizovaných pacientov. Potom sa tieto údaje dajú do pomeru. Zariadenia s nulovou hodnotou ukazovateľa, teda tie ktoré nemali za celé sledované obdobie 4 rokov evidovanú žiadnu sťažnosť, získavajú 100 bodov. Zariadenie s najhoršou (teda 3 najvyššou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne.

B) 40 % – Kvalita

Opis údajov: Ukazovatele B1) až B6) sa týkajú vybraných zákonom stanovených indikátorov kvality z oblasti výsledkov zdravotnej starostlivosti. Indikátory a ich definíciu určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Zdravotné poisťovne sú povinné tieto indikátory sledovať. Údaje čerpajú z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú im vykazujú jednotliví poskytovatelia.

Prideľovanie bodov: (pre ukazovatele B1) až B6)): Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa za všetky poisťovne spolu, pričom zariadenia s hodnotou ukazovateľa rovnou nule získavajú 100 bodov. Zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa po odstránení "horných outlierov" získava 0 bodov. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014 (pre ukazovatele B5) a B6) sa sledujú hodnoty od roku 2013, takže váha za rok 2013 je 3 a váha za rok 2014 je 4).

B1) 10 % – Opakované operácie

Opis údajov: Pomer počtu opakovane operovaných pacientov u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení po operačnom výkone u hodnoteného poskytovateľa k celkovému počtu operovaných pacientov u hodnoteného poskytovateľa.

B2) 5 % – Opakované hospitalizácie do 30 dní

Opis údajov: Pomer počtu pacientov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.

B3) 5 % – Úmrtnosť po operačných výkonoch

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov.

B4) 5 % – Úmrtnosť na akútnu mozgovo cievnu príhodu

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (Dg.: I61 až I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou.

B5) 5 % – Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti

Opis údajov: Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti.

B6) 5 % – Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov na oddelení.

B7) 5 % – Pokuty od ÚDZS

Opis údajov: Celková výška pokút v pomere k 1000 hospitalizovaným pacientom. Pri pokutách sa jedná o Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.

Zdroj údajov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (pokuty); zdravotné poisťovne (počet hospitalizovaných pacientov z vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenia s nulovou hodnotou ukazovateľa (t.j. so žiadnou pokutou) získavajú 100 bodov a zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014.

C) 30 % – Hospodárenie a transparentnosť

C1) 10 % – Schopnosť generovať vlastné zdroje

Opis údajov: Ukazovateľ má vypovedať o schopnosti nemocnice generovať vlastné zdroje na obnovu a modernizáciu majetku a je definovaný ako pomer súčtu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.

Zdroj údajov: TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok); INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s najhoršou (teda najnižšou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenie s najlepšou (teda najvyššou) hodnotou 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014.

C2) 10 % – Dlh po lehote splatnosti / Zadlženosť

Opis údajov: Dlh po lehote splatnosti (len pre kategóriu štátnych univerzitných a fakultných nemocníc): Pomer záväzkov po lehote splatnosti (stav ku koncu roka) k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru. Zadlženosť (len pre kategóriu všeobecných nemocníc): Pomer súčtu krátkodobých záväzkov, dlhodobých záväzkov a bankových úverov a výpomocí k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.

Zdroj údajov: Dlh po lehote splatnosti (len pre kategóriu štátnych univerzitných a fakultných nemocníc): Pre každé zariadenie z kategórie štátnych univerzitných a fakultných nemocníc sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenia s nulovou hodnotou ukazovateľa, teda zariadenia bez záväzkov po lehote splatnosti, získavajú 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014. Zadlženosť (len pre kategóriu všeobecných nemocníc): Pre každé zariadenie z kategórie všeobecných nemocníc sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenia s hodnotou ukazovateľa rovnou a vyššou ako 60 % získavajú 0 bodov a zariadenia s hodnotou ukazovateľa rovnou a nižšou ako 30 % získavajú 100 bodov. Ostatným zariadeniam medzi týmito hranicami sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2011, s váhou 2 za rok 2012, s váhou 3 za rok 2013 a s váhou 4 za rok 2014.

Prideľovanie bodov: Dlh po lehote splatnosti (len pre kategóriu štátnych univerzitných a fakultných nemocníc): Ministerstvo zdravotníctva SR; TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok); INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc) Zadlženosť (len pre kategóriu všeobecných nemocníc): TREND Analyses (údaje poskytnuté nemocnicami, doplnené z Registra účtovných závierok); INEKO (údaje z Registra účtovných závierok, výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc)

C3) 10 % – Index transparentnosti

Opis údajov: Index transparentnosti predstavuje komplexné hodnotenie jednotlivých zariadení na základe úrovne kvality poskytovania informácií pre pacientov a hospodárskych informácií. Skladá sa zo 16 skúmaných oblastí: aké informácie poskytujú nemocnice o čakaní na liečbu, o poskytovaných zákrokoch a liečebných metódach, o právach pacienta, o cenníku služieb, o hospodárení, o vlastníkoch a vedení zariadenia, o sponzoroch, ako informujú verejnosť ohľadne možnosti podať sťažnosť, infožiadosť, ako nahlásiť korupciu, či zverejňujú etický kódex zamestnanca a nežiaduce udalosti. Skúmaná bola tiež náročnosť získania informácií na web stránke, jednoduchosť prístupu k zmluvám a ich zverejňovanie na internete, odozva na zaslanú infožiadosť, ako aj ochota odpovedať na otázky o liečbe od fiktívnych pacientov v rámci mystery shoppingu. Údaje sú za rok 2013. Zobraziť podrobnú metodiku hodnotenia transparentnosti nemocníc (vo formáte .pdf).

Zdroj údajov: Transparency International Slovensko a INEKO (vlastný výskum); ÚDZS (nežiaduce udalosti)

Prideľovanie bodov: Zariadenie s najnižšou (teda najhoršou) hodnotou indexu transparentnosti získava 0 bodov a zariadenie s najvyššou (teda najlepšou) hodnotou 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk lab.online union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com