Táto stránka využíva súbory cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie
Metodika v jednotlivých ročníkoch:  2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nemocnica roka 2021 - Metodika hodnotenia

Úvod

Siedmy ročník. Výročná cena Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO. Ocenenie Nemocnica roka patrí trom nemocniciam z každej z dvoch posudzovaných kategórií zariadení, ktoré prejdú kvalifikačnými kritériami a získajú sumárne najvyšší počet bodov (rating) za sledované ukazovatele.

Upozornenie: Ocenenie Nemocnica roka komplexne nehodnotí kvalitu ústavných zdravotníckych zariadení, ale informuje o ich činnosti na základe nateraz dostupných vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za uplynulé štvorročné obdobie.

Pri aktuálnom hodnotení metodika už čiastočne zohľadňuje aj rozdiely v tom, akej medicínskoekonomickej náročnosti boli v priemere hospitalizovaní pacienti jednotlivých nemocníc v rokoch 2017 až 2020, čo zvyšuje férovosť pri porovnávaní medzi jednotlivými zariadeniami rovnakej kategórie.

INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union), zdravotníckych zariadení, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, samosprávnych krajov, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, Národného centra zdravotníckych informácií, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR a Transparency International Slovensko, a preto nemôže garantovať a niesť právnu zodpovednosť za správnosť použitých originálnych dát. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a po ich verifikovaní relevantnými inštitúciami aj priebežne odstraňovať.

Všeobecné princípy tvorby metodiky

 • Dostupnosť a relevantnosť – medzi vstupné ukazovatele boli vybraté také indikátory, ktoré boli dostupné za všetky tri zdravotné poisťovne a zároveň boli relevantné, čiže úroveň jednoznačnosti ich definície, veľkosť vzorky a kvalita dát výrazne neznižovali výpovednú hodnotu a porovnateľnosť údajov.
 • Široký záber – zahrnuté boli také ukazovatele, ktoré zásadným spôsobom nezmenšovali množinu zariadení, pre ktoré sa podarí vypočítať rating.
 • Stabilita – údaje boli sledované za viacero rokov tak, aby sa minimalizoval vplyv náhodných jednorazových výkyvov. Pri väčšine ukazovateľov bolo sledované 4-ročné obdobie.

Kategórie

 • Štátne univerzitné a fakultné nemocnice – 11 zariadení (pozn.: detské fakultné nemocnice neboli posudzované)
 • Všeobecné nemocnice – 53 zariadení (z toho 33 nemocníc prešlo kvalifikačnými kritériami)

Kvalifikačné kritériá

 • Komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti – zariadenie musí poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť aspoň v piatich z týchto siedmych základných odborností:
  • vnútorné lekárstvo (interné),
  • chirurgia,
  • neurológia,
  • pediatria,
  • gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,
  • novorodenecké oddelenie (neonatológia),
  • oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).
 • Dostatočne veľká vzorka – zariadenie musí mať v každom sledovanom roku pri nasledujúcich ukazovateľoch hodnotu menovateľa rovnú alebo vyššiu ako:
  • 100 operovaných pacientov (A1)
  • 1000 hospitalizovaných pacientov na rovnakú skupinu diagnóz (A2),
  • 100 operovaných pacientov (A3),
  • 200 pacientov prijatých s mozgovo-cievnou príhodou za celé 4-ročné obdobie spolu (A4),
  • 200 pacientov vo veku aspoň 65 rokov prijatých so zlomeninou stehennej kosti za celé 4-ročné obdobie spolu (A5)
  • 100 hospitalizácií na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) (A6),
  • 1000 hospitalizovaných pacientov na lôžkovom oddelení (mimo JIS) (A7),
  • 1000 pacientov privezených záchrankou na urgentný príjem (A8),
  • 1000 hospitalizovaných pacientov (A9, B1),
  • 20 dotazníkov (D1),
  • 4000 hospitalizovaných pacientov za celé 4-ročné obdobie spolu (D2)
  • 1 000 000 eur tržby (E1, E2),

  • alebo ak je súčet podielov referenčných menovateľov a menovateľov zariadenia za všetky roky pri ukazovateľoch s nedostatočnou veľkosťou vzorky, zmenšených o 1 a vynásobených váhou príslušného roku, nanajvýš 10.

Rating nemocnice v skratke

Kategória ukazovateľov Váha Názov ukazovateľa Váha Nemocnica získa Váhy rokov (20XX)
0 bodov1, ak hodnota ukazovateľa je: 100 bodov1, ak hodnota ukazovateľa je: 17 18 19 20
Medicínske ukazovatele
A Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti 40 % A1 Reoperovanosť 8 % max2 0 1 2 4 8
A2 Rehospitalizovanosť do 30 dní 6 % max2 0 1 2 4 8
A3 Úmrtnosť po operačných výkonoch 6 % max2 0 1 2 4 8
A4 Úmrtnosť na akútnu mozgovo-cievnu príhodu 4 % max2 0 Súčet
A5 Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (65+ rokov) 4 % max2 0 Súčet
A6 Úmrtnosť na JIS 4 % max2 0 1 2 4 8
A7 Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z JIS 4 % max2 0 1 2 4 8
A8 Doba čakania pacienta na urgente privezeného záchrankou 3 % max2 0 1 2 4 8
A9 Pokuty od ÚDZS 1 % max2 0 1 2 4 8
B Skúsenosť 10 % B1 Index EBHR výkonov (20 subindikátorov) 10 % 0 100 - 2 4 8
C Náročnosť diagnóz 10 % C1 Case Mix Index 10 % min2 max2 1 2 4 8
Nemedicínske ukazovatele
D Spokojnosť pacientov 18 % D1 Celková spokojnosť pacientov (12 subindikátorov) 16 % max min 1 2 4 8
D2 Sťažnosti pacientov 2 % max 0 Súčet
E Hospodárenie 12 % E1 Schopnosť generovať vlastné zdroje 6 % min max 1 2 4 8
E2 Dlh po lehote splatnosti a jeho medziročná zmena3 6 % max2 0 1 2 4 8
F Transparentnosť 10 % F1 Index transparentnosti (21 subindikátorov) 10 % 0 100 1 2 4 8
  100 %  

1 Zariadeniam, ktorých hodnoty ukazovateľov sa nachádzajú medzi týmito hranicami, sú body priraďované lineárne.

2 Po odstránení extrémnych hodnôt (outliers). Extrémy (angl. outliers) sú odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky. Sú to hodnoty menšie ako 1. kvartil mínus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie a hodnoty väčšie ako 3. kvartil plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie spomedzi všetkých hodnôt daného ukazovateľa pre danú kategóriu nemocníc za jeden rok. Zariadeniam s takýmito hodnotami sa priraďuje 0 resp. 100 bodov.

3 Ukazovateľ sa počíta ako vážený priemer dvoch častí, pričom pre každú časť a pre každý rok sa najprv vypočíta bodové skóre na škále 0 – 100 bodov. Prvá časť, dlh po lehote splatnosti voči tržbám, má váhu rovnú 1; druhá časť, medziročná zmena dlhu po lehote splatnosti voči tržbám vyjadrená v percentuálnych bodoch má váhu rovnú odmocnine z dlhu po lehote splatnosti voči tržbám.


Výsledný rating nemocnice je kalkulovaný ako vážený priemer bodov dosiahnutých za vyššie uvedené ukazovatele. Celkovo mohlo teda zariadenie získať maximálne 100 bodov, minimálne 0 bodov, pričom platí, čím viac bodov, tým lepší rating a umiestnenie v rebríčku.

A) 40 % – Kvalita

Opis údajov: Ukazovatele A1) až A7) sa týkajú vybraných zákonom stanovených indikátorov kvality z oblasti výsledkov zdravotnej starostlivosti. Indikátory a ich definíciu určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Zdravotné poisťovne sú povinné tieto indikátory sledovať. Údaje čerpajú z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú im vykazujú jednotliví poskytovatelia.

Do hodnotenia nevstupujú jednoduché pomery čitateľa a menovateľa, ale ich tzv. štandardizované hodnoty. Štandardizácia je definovaná v Metodickom pokyne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a, zjednodušene povedané, zohľadňuje rozdielnu štruktúru pacientov z hľadiska veku a pohlavia medzi jednotlivými nemocnicami.

Prideľovanie bodov: Prideľovanie bodov pre ukazovatele A1, A2, A3, A6 a A7: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa za všetky poisťovne spolu, pričom zariadenia s hodnotou ukazovateľa rovnou nule získavajú 100 bodov. Zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa po odstránení "horných outlierov" získava 0 bodov. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020. Prideľovanie bodov pre ukazovatele A4 a A5: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za sledované obdobie 2017 - 2020 hodnota ukazovateľa za všetky poisťovne a všetky roky spolu, pričom zariadenia s hodnotou ukazovateľa rovnou nule získavajú 100 bodov. Zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa po odstránení "horných outlierov" získava 0 bodov. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne.

A1) 8 % – Opakované operácie

Opis údajov: Pomer počtu opakovane operovaných pacientov u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení po operačnom výkone u hodnoteného poskytovateľa k celkovému počtu operovaných pacientov u hodnoteného poskytovateľa.

A2) 6 % – Opakované hospitalizácie do 30 dní

Opis údajov: Pomer počtu pacientov opakovane prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti u ktoréhokoľvek poskytovateľa v SR do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti hodnoteného poskytovateľa na diagnózu z tej istej skupiny diagnóz k počtu všetkých pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz u hodnoteného poskytovateľa.

A3) 6 % – Úmrtnosť po operačných výkonoch

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov.

A4) 4 % – Úmrtnosť na akútnu mozgovo cievnu príhodu

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (Dg.: I61 až I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou.

A5) 4 % – Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti (65+ rokov)

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.00 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (dg. S72.00 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac

A6) 4 % – Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti

Opis údajov: Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti.

A7) 4 % – Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti

Opis údajov: Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov na oddelení.

A8) 3 % – Doba čakania pacienta na urgentnom príjme privezeného záchrankou

Opis údajov: Doba čakania pacienta je definovaná obdobím od príchodu záchrannej zdravotnej služby s pacientom do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti až po odovzdanie pacienta nemocničnému lekárovi na centrálnom, resp. urgentnom príjme (t.j. po získaní potvrdenia o prevzatí pacienta, kedy prechádza zodpovednosť za pacienta zo záchranky na zdravotnícke zariadenie) a zadanie statusu „voľný“ (t.j. pripravený na ďalší výjazd) zo strany záchranárov. Jedná sa o tzv. Door-to-Doctor Time. Posudzovaný je mediánový čas. Do úvahy sa berú primárne výjazdy záchrannej zdravotnej služby za pacientmi všetkých diagnóz, ktorí sú záchrankami privezení do zdravotníckeho zariadenia, t.j. mimo prevozov pacientov z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého.

Zdroj údajov: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s najhoršou (teda najvyššou) hodnotou po odstránení "horných outlierov" ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenie s najlepšou (teda najnižšou) hodnotou po odstránení „spodných outlierov“ 100 bodov. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 resp. 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020.

A9) 1 % – Pokuty od ÚDZS

Opis údajov: Celková výška pokút v pomere k 1000 hospitalizovaným pacientom. Pri pokutách sa jedná o Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) právoplatne uložené pokuty poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti - nevykonali sa a neboli využité všetky zdravotné výkony a diagnostické postupy na správne určenie choroby, nebola zabezpečená včasná a účinná liečba.

Zdroj údajov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (pokuty); zdravotné poisťovne (počet hospitalizovaných pacientov z vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenia s nulovou hodnotou ukazovateľa (t.j. so žiadnou pokutou) získavajú 100 bodov a zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020.

B) 10 % – Operačné skúsenosti lekárov

B1) 10 % – Index počtu tzv. EBHR výkonov

Opis údajov: Index počtu EBHR výkonov predstavuje súhrnný ukazovateľ pozostávajúci z hodnotenia rôznych skupín výkonov, ktoré sú podmnožinou 28 skupín výkonov definovaných Ministerstvom zdravotníctva SR pre účely stratifikácie nemocníc. Viac informácií o stratifikácii nemocníc je možné nájsť na webovej stránke Zdravá zmena. Spomedzi sledovaných ukazovateľov boli vybrané také, ktoré sa vykonávajú vo všetkých alebo takmer všetkých nemocniciach vstupujúcich do hodnotenia Nemocnica roka. Takto identifikovaných bolo nasledovných 20 skupín zákrokov:

 • Pôrody
 • 5T4 - Artroskopické operačné výkony na kĺboch
 • 5Q4 - Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy
 • 5T5 - Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhrady
 • 5N6 - Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestách
 • 5N8 - Uzávery abdominálnych hernií
 • 5T0 - Všeobecné kostné operačné výkony
 • 5T1 - Otvorené repozície zlomenín a luxácií
 • 5N3 - Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixe
 • 5N2 - Incízie, excízie, resekcie a anastomózy na tenkom a hrubom čreve
 • 5V2 - Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožia
 • 5L8 - Operačné výkony na varikóznych vénach
 • 5U1 - Excízie a resekcie prsníka
 • 5N9 - Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti
 • 5Q0 - Operačné výkony na vaječníku
 • 5N4 - Operačné výkony na anuse a konečníku
 • 5Q5 - Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií
 • 5T8 - Operačné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzách
 • 5N1 - Operačné výkony na žalúdku
 • 8R1 - Eliminačné metódy

Zdroj údajov: zdravotné poisťovne

Prideľovanie bodov: Pre každú z uvedených 20 kategórií výkonov sa každej nemocnici priradí 0 - 100 bodov, a to tak, že nemocnica, ktorá realizovala 0 výkonov, dostane 0 bodov, nemocnica realizujúca najviac výkonov (spomedzi tých vstupujúcich do hodnotenia Nemocnica roka) dostane 100 bodov a ostatné nemocnice dostanú body v tomto intervale po použití vhodnej logaritmickej transformácie. To znamená, že ak nemocnica s 0 výžkonmi získa 0 bodov a nemocnica s 10 000 výkonomi získa 100 bodov (lebo vykonala najviac výkonov daného typu), nemocnica s 1 000 výkonmi nezíska iba 10 bodov, ale výrazne viac (na základe distribúcie počtu výkonov ostatných nemocníc).

V ďalšom kroku sa nemocnice rozdelia do dvoch kategórií: 1) štátne univerzitné a fakultné nemocnice a 2) všeobecné nemocnice a každá kategória sa posudzuje samostatne. Nemocnica realizujúca najviac výkonov daného typu (zvlášť v rámci univerzitných a fakultných nemocníc a zvlášť v rámci všeobecných nemocníc) získa 100 bodov a nemocnica realizujúca 0 výkonov získa 0 bodov. To znamená, že, ak, napírklad, všeobecná nemocnica, ktorá uskutočnila najviac pôrodov spomedzi všetkých všeobecných nemocníc, získala v predchádzajúcom kroku 60 bodov (lebo 100 bodov získala napr. univerzitná nemocnica), týchto 60 bodov sa pretransformuje na 100 bodov. Všeobecná nemocnica, ktorá v predchádzajúcom kroku získala 45 bodov, tak získa za danú kategóriu výkonov po novom 75 bodov (45 / 60 * 100).

Napokon, celkový index sa vypočíta ako priemer bodových ziskov za každú z 20 kategórií výkonov. Index teda vyjadruje skúsenosť danej nemocnice v rámci svojej kategórie: ak získa všeobecná nemocnica v indexe 100 bodov, znamená to, že v každej z 20 sledovaných kategórií realizuje najviac výkonov spomedzi práve všeobecných nemocníc.

C) 10 % – Náročnosť diagnóz pacientov

C1) 10 % – Case Mix Index

Opis údajov: Case Mix Index (CMI) nemocnice vyjadruje priemernú ekonomicko-medicínsku náročnosť pacientov hospitalizovaných v nemocnici za určité časové obdobie, v našom prípade za rok. Je aritmetickým priemerom relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité obdobie. Relatívna váha hospitalizačného prípadu je empiricky určená hodnota, ktorá vyjadruje pomer priemerných nákladov na hospitalizačný prípad príslušnej DRG skupiny (Diagnosis Related Groups), kde sú prípady zoskupené s podobnými klinickými charakteristikami a podobnými nákladmi liečby, voči priemerným nákladom na priemerný prípad. Hospitalizačné prípady s relatívnou váhou vyššou ako 1 sú klinicky a ekonomicky náročnejšie (nákladnejšie) ako priemer, pri váhe nižšej ako 1 je to naopak. Podobne to platí aj pre hodnoty CMI. Nemocnica s vyššou hodnotou Case Mix Indexu má v priemere pacientov s náročnejšími diagnózami ako nemocnica s nižšou hodnotou CMI.

Zdroj údajov: Ministerstvo zdravotníctva SR

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s najnižšou hodnotou (t.j. s pacientmi s najmenej náročnými diagnózami) po odstránení „spodných outlierov“ získava 0 bodov a zariadenie s najvyššou hodnotou (t.j. s pacientmi s najnáročnejšími diagnózami) po odstránení "horných outlierov" ukazovateľa získava 100 bodov. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 resp. 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, 2 za rok 2018, 4 za rok 2019 a 8 za rok 2020.

D) 18 % – Spokojnosť pacientov

D1) 16 % – Celková spokojnosť pacientov

Opis údajov: Ide o súhrnný ukazovateľ – priemer z 12 zákonom stanovených indikátorov kvality v oblasti vnímania poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany hospitalizovaných pacientov. Ukazovateľ je tvorený ako syntetický index subjektívneho hodnotenia poskytovateľa z pohľadu pacientov pokrývajúci hodnotenie ich spokojnosti so starostlivosťou, správaním a poskytovanými informáciami od zdravotníckeho personálu, hodnotenie kvality ubytovania, upratovania na oddelení a stravy a hodnotenie spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a subjektívneho vnímania úspešnosti liečby.

Zdroj údajov: zdravotné poisťovne; údaje zbiera každá poisťovňa samostatne pomocou dotazníka s rovnakým zoznamom 12 otázok. Na zber údajov však používa každá zdravotná poisťovňa vlastnú metodiku (napr. anonymný nezabezpečený prieskum na internete, zasielanie dotazníkov poštou, elektronicky, telefonické dopytovanie).

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa za všetky poisťovne spolu, pričom zariadenie s najhoršou (teda najvyššou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenie s najlepšou (teda najnižšou) hodnotou 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020.

D2) 2 % – Sťažnosti pacientov

Opis údajov: Celkový počet podnetov na nemocnicu v pomere k 1000 hospitalizovaným pacientom, ktoré boli adresované Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a kde bol Úradom ukončený výkon dohľadu u dotknutého poskytovateľa.

Zdroj údajov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) (podnety); zdravotné poisťovne (počet hospitalizovaných pacientov z vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv sčíta počet podnetov za sledované obdobie 2017 – 2020 a rovnako tak počet hospitalizovaných pacientov. Potom sa tieto údaje dajú do pomeru. Zariadenia s nulovou hodnotou ukazovateľa, teda tie ktoré nemali za celé sledované obdobie 4 rokov evidovanú žiadnu sťažnosť, získavajú 100 bodov. Zariadenie s najhoršou (teda najvyššou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne.

E) 12 % – Hospodárenie

E1) 6 % – Schopnosť generovať vlastné zdroje

Opis údajov: Ukazovateľ má vypovedať o schopnosti nemocnice generovať vlastné zdroje na obnovu a modernizáciu majetku a je definovaný ako pomer súčtu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru.

Zdroj údajov: INEKO (údaje z Registra účtovných závierok (MF SR), výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s najhoršou (teda najnižšou) hodnotou ukazovateľa získava 0 bodov a zariadenie s najlepšou (teda najvyššou) hodnotou 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020.

E2) 6 % – Záväzky po lehote splatnosti po očistení vplyvu oddlženia

Opis údajov: Pomer záväzkov po lehote splatnosti (stav ku koncu roka) k tržbám nemocnice z predaja vlastných služieb, výrobkov a tovaru a jeho medziročná zmena vyjadrená v percentuálnych bodoch.

Zdroj údajov: INEKO (údaje z Registra účtovných závierok (MF SR), výročných správ nemocníc a vlastné dopytovanie nemocníc); Ministerstvo zdravotníctva SR; samosprávne kraje

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv vypočíta za každý sledovaný rok a za rok predchádzajúci najstaršiemu sledovanému roku prvá zložka - pomer záväzkov po lehote splatnosti a tržieb. Následne sa vypočíta za každý sledovaný rok druhá zložka - medziročná zmena tohto pomeru, vyjadrená v percentuálnych bodoch. Zariadenie s najvyššou (teda najhoršou) hodnotou každej zo zložiek po odstránení "horných outlierov" získava 0 bodov za príslušnú zložku. Zariadenie s nulovou hodnotou prvej zložky (bez záväzkov po lehote splatnosti) získava 100 bodov za prvú zložku, zariadenie s najnižšou (teda najlepšou) hodnotou druhej zložky po odstránení "spodných outlierov" získava 100 bodov za druhú zložku. Outliers, teda extrémne, odľahlé hodnoty veľmi sa odlišujúce od ostatných údajov rovnakej vzorky, sú definované ako hodnoty väčšie ako tretí kvartil všetkých hodnôt plus 1,5-krát medzikvartilové rozpätie. Zariadenia s takýmito extrémnymi hodnotami získavajú taktiež 0 resp. 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Následne sa pre každý rok vypočíta vážený priemer bodového zisku oboch zložiek, pričom váha prvej zložky je rovná 1 a váha druhej zložky je rovná odmocnine z hodnoty (nie bodového zisku) prvej zložky. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2017, s váhou 2 za rok 2018, s váhou 4 za rok 2019 a s váhou 8 za rok 2020.

F) 10 % – Transparentnosť

F1) 10 % – Index transparentnosti

Opis údajov: Index transparentnosti predstavuje súhrnné hodnotenie jednotlivých zariadení na základe úrovne kvality poskytovania informácií pre pacientov a ostatnú verejnosť a hospodárskych informácií. Index zložený v roku 2020 sa skladá z 19 skúmaných oblastí: aké informácie poskytujú nemocnice na svojich webových stránkach o čakaní na liečbu, o poskytovaných zákrokoch a liečebných metódach, o postupe pri hospitalizácii, o lekároch, o právach pacienta, o vlastníkoch a vedení zariadenia, o sponzoroch, o hospodárení, ako informujú verejnosť ohľadne možnosti podať sťažnosť, infožiadosť, či majú dotazník spokojnosti pacientov, či zverejňujú etický kódex zamestnanca, návštevné hodiny, cenníky služieb. Skúmaná bola tiež kvalita webovej stránky, jednoduchosť prístupu k zmluvám a ich zverejňovanie na internete, odozva nemocnice a jej zamestnancov na zaslaný online dotazník a na otázky pacientov v rámci tzv. mystery shopping-u a tiež jej reakcia na žiadosť o udelenie súhlasu na zverejnenie vybraných údajov zo štatistických výkazov NCZI. Každá zo skúmaných oblastí má daný maximálny bodový zisk, pričom nemocnica môže získať od 0 bodov po maximálny počet, v rôznych intervaloch. Celkový index pre nemocnicu je napokon daný ako súčet získaných bodov za všetky oblasti, vydelený maximálnym bodovým ziskom za všetky oblasti, ktoré sa danej nemocnice týkajú. Zobraziť podrobnú metodiku hodnotenia transparentnosti nemocníc (v .pdf-formáte): (2018), (2019) a (2020), (2021).

Zdroj údajov: Transparency International Slovensko a INEKO (vlastný výskum); Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Prideľovanie bodov: Pre každé zariadenie sa najprv zoberie za každý sledovaný rok hodnota ukazovateľa, pričom zariadenie s nulovou hodnotou indexu transparentnosti získava 0 bodov a zariadenie s hodnotou 100 % získava 100 bodov. Ostatným zariadeniam sú body priradené lineárne. Výsledný zisk bodov nemocnice za tento ukazovateľ je potom vypočítaný ako vážený priemer bodov jednotlivých sledovaných rokov - s váhou 1 za rok 2018, s váhou 2 za rok 2019, s váhou 4 za rok 2020 a s váhou 8 za rok 2021.

Projekt finančne podporujú
dovera.sk Msquare union.sk
Partner portálu pre právne služby
paulqlaw.com